style2
0850 214 3324
Ankara Asfaltı No: 2/A 34718 Acıbadem - Kadıköy - İSTANBUL

Damar Hastalıkları

Üst ve Alt Ekstremite Arteryel Operasyonlar

Üst ve Alt Ekstremite Arteryel Operasyonlar

Üst Ekstremitede Revaskülarizasyon
Üst ekstremitenin kronik arter yetersizliği, en sık çıkışına yakın arcus aorta dallarının tıkayıcı hastalığına bağlıdır. Semptomlar kolun veya elin iskemik bulguları ile sınırlı olabilir veya subklaviyan çalma sendromuna bağlı beynin posterior dolaşım yetmezliğini içerebilir. Bu grup hastalıklarda cerrahi için hasta seçimi çok önemlidir çünkü çoğunda semptom azdır veya yoktur ve sadece anatomik düzeltme ve radyolojik bulgu için operasyona alınmamalıdır. Anlamlı kol Kladikasyonu veya semptomatik subklaviyan çalma sendromu olanlar vasküler muayene ve tam anjiyografiden geçmelidir. Tıkayıcı lezyon paternleri çok değişken olduğundan cerrahi müdahale dikkatle planlanmalıdır.

Arcus aortanın proksimal dallarını tutan en sık lezyon subklaviyan arterin ateromatöz hastalığıdır. Bu damarın ekstratorasik revaskülarizasyonu pek çok teknikten biriyle sağlanır ve obstrüksiyon tipine ve arterlere, patent donör damarın ilişkisine bağlıdır. İpsilateral olarak karotis arteri açıkken ve az veya hiç hastalığı yokken, sıklıkla arteriyel akım için seçilir.

Ven greftleri sıklıkla üst ve ön kolda akımı iyileştirmede kullanılır. Üst ekstremitede perfüzyonu artırmak için alternatif bir yöntemde endovasküler girişimlerdir ancak bu yöntem arcus aorta ve dalları için kullanılır.

Alt ekstremitede Revaskülarizasyon
Kladikasyonlu Hastalar
Kladikasyon yaygın vasküler hastalığın uğursuz bir habercisi olması nedeniyle risk faktörü modifikasyonu tedavide ilk adımdır. Kladiaksyonlu hastadaki dört faktör; sigara, diyabet, dislipidemi ve hipertansiyondan en önemlisi tütün kullanımıdır. 5 yıllık mortalite oranları sigara içenlerde, bırakanların iki katıdır. Sıkı diyabet kontrolü, hiperlipidemi için statin kullanımı, hipertansiyon tedavisi özellikle Serebral ve korner yatakta daha fazla aterosklerozu azaltmaya yöneliktir.

Risk faktörleri kontrol edildikten sonra ikinci adım egzersiz programıdır. Düzenli egzersiz yapan hastalarda egzersiz yapmayanlara kıyasla daha fazladır.
Kladikasyonlu hastalarda bir sonraki adım farmakolojik redavidir (pentoksifilin, cilostazol)

Son adım aterosklerotik lezyona operatif veya endovasküler yaklaşımdır.

Bu amaçla şu teknikler kullanılır :
1)
Tromboendarterektomi
2) Patchplasti
3) BYPASS
-Otojen graftler
-Sentetik graftler
4) Graft İnterpozisyonu
5) Sempatektomi

Akut Arteryiel Tıkanmada Tedavi
1)
Cerrahi: Fogarty ile endarterektomi
2) Medikal: Fibrinolitik tedavi

loading